Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV IS
Záujemcovia o poskytovanie služieb

1.1    Prevádzkovateľom databázy osobných údajov, ktorá sa týka záujemcov o poskytovanie služieb (ďalej aj „Dotknutá osoba“) a obsahuje osobné údaje týchto Dotknutých osôb je Logospress s.r.o., Hlavná 66, 956 31 Krušovce, IČO: 46412492 zapísaná v Obchodnom registri Nitra, vložka číslo 30186/N (ďalej aj „Prevádzkovateľ“).

1.2    Označenie informačného systému: IS Záujemcovia o poskytovanie služieb.

1.3    Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefonický kontakt,  emailový kontakt. Účelom spracovania osobných údajov Dotknutej osoby je nadviazanie predzmluvných vzťahov s Dotknutými osobami resp. spoločnosťami, ktorých reprezentantmi sú Dotknuté osoby, ktoré vedú k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb s Prevádzkovateľom.

1.4    Odmietnutie poskytnúť osobné údaje má za následok nemožnosť nadviazania predzmluvných vzťahov, keďže meno, priezvisko a e-mail sú nevyhnutné pre nadviazanie predzmluvných vzťahov.

1.5    Právnym základom spracúvania osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, ako aj pre predzmluvné vzťahy s Dotknutou osobou. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, to neplatí ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.

1.6    Dotknutá osoba je povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi len pravdivé osobné údaje a tieto svoje osobné údaje vždy po každej zmene aktualizovať a oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek ich zmenu.

1.7    Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby zlikviduje, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu do jedného mesiaca od získania osobných údajov.

1.8    Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané sprostredkovateľom – spoločnosťou Websupport, s.r.o. ako správcom webového sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nepredpokladá sprístupnenie osobných údajov iným osobám.

1.9    Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov má Dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie, d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu uchádzača.

1.10    Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

1.11    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

1.12    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

1.13    Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

1.14    Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.15    Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

1.16    Pravidlá ochrany osobných údajov „IS Záujemcovia o poskytovanie služieb“ sú platné a účinné okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

1.17    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie Pravidlá ochrany osobných údajov „IS Záujemcovia o poskytovanie služieb“ s cieľom ich aktualizácie. Aktualizované Pravidlá ochrany osobných údajov „IS Záujemcovia o poskytovanie služieb“ sa stávajú záväznými po ich zverejnení spôsobom stanoveným v bode 1.16 Všeobecných pravidiel.

1.18    Pravidlá ochrany osobných údajov „IS Záujemcovia o poskytovanie služieb“ boli zverejnené dňa 01.11.2019.

Tlačiareň Logos Press sa nachádza v okrese Topoľčany, v obci Krušovce, časť Dolné Chlebany. Vybrali sme si strategické miesto na hlavnom ťahu medzi mestami
Topoľčany – Partizánske – Bánovce nad Bebravou. Máme pre Vás pripravené veľké parkovisko, horúcu kávu, vychladený drink a profesionálny tím s priateľským prístupom.

kontaktujte

nás

  telefón

  +421 908 545 373

  e-mail

  info@logospress.sk

  adresa

  Logos Press s.r.o.
  Hlavná 66, 956 31 Krušovce